TIRUCHI Today

Sri Ayyappa Sangam: Mandala pooja, Ganapathy homam, Ayyappan Temple, Cantonment, 5.15 a.m.; abishekam, 6.30 a.m.; uchikala pooja, 10.30 a.m.; deeparadhana, 6.30 p.m.; veena concert by M. Renganayaki, 7 p.m.; Ratha Bhavani, Harivarasanam, …