Gauri Khan at prayer meet of husband Shah Rukh Khan's spot boy

farah khan, shah rukk khan, subhash dada, subhash prayer meet, srk spotboy. Gauri Khan attended the prayer meet of Shah Rukh Khan's make up man Subhash K Jain aka Subhash Dada on Tuesday (July 14) in Mumbai. Earlier, Gauri and her elder son …